LÜMFITERAPEUT ÕPPEKAVA

I Õppe eesmärk:
Lümfiterapeudi õppekava läbimine annab võimaluse töötada lümfiterapeudina. Eesmärgiks on :
– valmistada ette heade teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega lümfiterapeute, kellel on vilumused ja hoiakud töötamiseks lümfiterapeudina ning eeldused ja soov edasiseks õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks.
– anda koolitust vastavalt kutsestandardis esitatud nõuetele.
Kooli lõpetajatel on võimalik omandada „Lümfiterapeudi” kutse ning tööle asuda haiglates, taastusravi ja rehabilitatsiooni kliinikutes, erapraksises, sanatooriumites ja teistes meditsiiniasutustes. Samuti annab võimaluse teha kutseeksamit Lümfiterapeut VI

II Õppekava ülesanded:
Lümfiterapeudi kutsealase koolituse ülesanne on anda õpilasele sellised teoreetilised, praktilised, sotsiaal-kultuurilised teadmised ja oskused, et ta suudab:
1) rakendada lümfiteraapilisi teadmisi ja oskusi konkreetsete tööülesannete täitmisel;
2) sobitada lümfiterapeudi kutseoskusi uutes töösituatsioonides;
3) planeerida, teostada, hinnata, analüüsida ja arendada oma tööd;
4) väärtustada oma kutseala ja arendada oma kutseoskusi ja -hoiakuid;
5) teha eetilisi, seaduspäraseid ja õiglasi valikuid;
6) olla konfidentsiaalne;
7) suhtuda kaasinimestesse võrdväärselt;
8) kaasinimeste suhtes olla tolerantne ja empaatiavõimeline;
9) teha meeskonnatööd teiste kutsealade töötajatega.

III Hariduse liik: Täiendharidus

IV Koolituse liik: Tööalane koolitus

V Õppekava maht:
8,5 õn, mis koosneb baasosast ja teraapiaosast. Baasosa koosneb 4,25 põhiõpingute moodulist, praktikast ja lõpueksamist. Teraapiaosa koosneb 4,25 põhiõpingute moodulist, praktikast ja lõpueksamist.

VI Õppeaeg: võimalik 1 aasta jooksul

VII Õppetöö korraldus: Auditoorne õpe, praktikaõpe, iseseisev töö

X Õpingute alustamise tingimused:
1) vähemalt keskharidusega isikud, kes on läbinud vajalikud eeldusained,
2) läbinud vähemalt massööri baaskoolituse,
3) Massööri, füsioterapeudi või mõne muu meditsiini valdkonna kutsetunnistuse olemasolu,
4) füsioterapeutilise, kehakultuurilise ja meditsiinilise haridusega isikud, kes on läbinud vajalikud eeldusained.

XI Lõpetamise tingimused:
Õpilane peab olema sooritanud kõik õppekavas ettenähtud arvestused, eksamid ja praktilised tööd ja sooritama edukalt lõpueksami.

XII Lõpetamisel antav dokument:
Tunnistus lümfimassaazi algkoolituse või lümfiterapeudi koolituse programmi läbimise kohta. Üksikute moodulite läbimisel väljastatakse tõend läbimise kohta.

XIII Kutsestandardist tulenevad oskusnõuded:
Lümfiterapeut
A: Baasosa
1) Manuaalne lümfidrenaaž e MLD (põhivõtted, võtete mõjud, näidustused, vastunäidustused, ajalugu);
2) Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia, füsioloogia, homöostaas;
3) Interstiitsium (füsioloogia, sidekude, ainevahetuse füsioloogia, verevalgud, Starlingi tasakaal);
4) Lümfivedelik, chylus;
5) Ödeemide patofüsioloogia;
6) Ödeemide jaotus, mõõtmine, dokumentatsioon;
7) Lümfisüsteemi patofüsioloogia;
8) Organismi reaktsioonid lümfostaasile;
9) Lümfaatiline immuunpuudulikkus;
10) Enamlevinud haigused, millele lümfidrenaažil on positiivne mõju (sh CVI e krooniline venoosne puudulikus ka postrombootiline sündroom, CP RA, Posttraumaatilised ödeemid nt hematoomid, nikastused, põletused, operatsioonide eel ja järelravi, armide ravi, migreen, halvatused, akne, psoriaas, rasedate massaaž, Sudecki sündroom, lipödeem);
11) Liikumisravi põhitõed;
12) Kompressiooniteraapia (sukad);

B: Teraapiaosa
1) Lümfödeemid (primaarsed, sekundaarsed, erinevate sündroomide patofüsioloogia);
2) Lümfödeemide diagnoosimine väliste tunnuste põhjal (Stemmeri test);
3) Lümfidrenaaž – võtted, skeemid (eriteraapia võtted, lümfödeemide võtted, hingamisravi);
4) Onkoloogia (kiiritusravi ja kahjustused, taastav kirurgia, proteesid, metastaasid, haavandid, palliatiivmeditsiin);
5) Anamneesi koostamine, dokumentatsioon, mõõtmine;
6) Kompressioonravi (sidumine, sukad, aparaatne);
7) Füsioteraapia;
8) Psühholoogia, suhtlemispsühholoogia, nõustamine;
9) Toitumine.

Isikuomadused:
1) empaatiavõime
2) tolerantsus
3) vastutusvõime
4) koostöövõime
5) suhtlemisoskus
6) analüüsivõime
7) loovus
8) kohanemisvõime
9) iseseisvus
10) püsivus
11) füüsiline suutlikkus

XIV LÜMFITERAPEUDI ÕPPEKAVA JAOTUS

Nr. Moodulid õn h T (h) PT (h) IT (h) A/E
I BAASOSA
1. PÕHIÕPINGUTE MOODULID
1.1. Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia,
füsioloogia. 0,5 20 8 – 12 A
1.2. Lümfisüsteemi patofüsioloogia:
• Ödeemide patofüsioloogia 0,5 20 8 – 12 A
1.3. Keskkond 0,5 20 – – 20 A
1.4. Enamlevinud lümfisüsteemi
haigusseisundid; 0,5 20 12 – 8 A
1.5. Manuaalne lümfidrenaaž (MLD)
• Põhivõtted 1 40 2 38 A
1.6. Füsioteraapia alused:
• Rehabilitatsiooni alused;
• Erinevad füsioteraapia võimalused;
• Kompressiooniteraapia; 0,5 20 4 2 14 A
2. PRAKTIKA 0,5 20 – – 20 A
3. LÕPUEKSAM 0,25 10 5 5 – E
KOKKU 4,25 170 39 45 86
II TERAAPIAOSA (CDT/KFT)
4. PÕHIÕPINGUTE MOODULID
4.1. Lümfödeemid O,5 20 8 – 12 A
4.2. Onkoloogia 0,5 20 8 – 12 A

4.3. Manuaalne lümfidrenaaž
• Eriteraapia, lümfödeemide võtted,
hingamisravi 1 40 8 32 A
4.4. Füsioteraapia
• Liikumisravi
• Kompressioonravi 1 40 8 8 24 A
4.7.
5. PRAKTIKA 1 40 – 16 24 A
6. LÕPUEKSAM 0,25 10 5 5 E
KOKKU 4,25 170 37 61 72
KÕIK KOKKU 8,5 340 76 106 158

Kasutatud lühendid: õn – õppenädal; h – tunnid; T – teoreetiline tund; PT – praktiline tund; IT – iseseisev töö; A – arvestus; E – eksam; HA – hindeline arvestus, MLD – manuaalne lümfidrenaaž, CDT – Complete Decongestive Therapy, KFT – Kompleksne Füüsikaline Teraapia.

I BAASOSA
a) Põhiõpingute moodulid
VERERINGE- JA LÜMFISÜSTEEMI ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA
0,5 õn

1. Eesmärk
Õppimise eesmärk on omandada teadmisi inimese vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomiast ja füsioloogiast, iseärasustest, talitlusest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Inimese anatoomia ja füsioloogia tundmine.

3. Õppesisu
3.1. VERERINGESÜSTEEM. Veri, vereloome, vererakud, verevalgud. Ainevahetus. Vereringe struktuur – arterid, veenid, kapillaarid jne. Vereplasma. Südame ja kopsu vereringe süsteem.
3.2. LÜMFISÜSTEEM. Lümf, rakud, lümfivedelik, chylus, Cisterna Chyli, Appendix, interstiitsium, Starlingi tasakaal. Sidekude. Lümfisüsteemi talitlus, lümfiteede ja –sõlmede ehitus, topograafia. Lümfoidkoed, -organid.
3.3. HOMÖOSTAAS. Vereringed. Aktiivne transport, lümfisüsteemi tähtsus. Molekulid, osmoos, diffusioon, filtratsioon.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• anatoomilist terminoloogiat,
• vere- ja lümfisüsteemi füsioloogia omapära,
• lümfisüsteemi strukruuri ja talitluse mehhanisme,
• lümfisõlmede paiknemist,
• vere- ja lümfisüsteemi seost ja homöostaasi.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• õppematerjali arusaamist ja omandamist,
• lümfisüsteemi struktuuri ja funktsiooni arusaamist,
• oskust kasutada õiget terminoloogiat,

LÜMFISÜSTEEMI PATOFÜSIOLOOGIA
0,5 õn

1. Eesmärk
Anda õppijale teadmisi lümfisüsteemi patoloogilistest nähtudest, ödeemide tekkepõhjustest, hindamismehhanismidest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia.

3. Õppe sisu
3.1 LÜMFISÜSTEEMI PATOFÜSIOLOOGIA. Lümfaatiline immuunpuudulikkus. Organismi reaktsioon lümfostaasile, tekkepõhjused. Primaarsed ja sekundaarsed lümfödeemid. Lümfodünaamilised ja lümfostaatilised ödeemid.
3.2 ÖDEEMIDE PATOFÜSIOLOOGIA. Ödeemide jaotus, tekkepõhjused, hindamine, mõõtmine, dokumentatsioon. Anamneesi kogumine. Krooniline venoosne puudulikkus. Staadiumid.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• lümfisüsteemi patofüsioloogiat,
• tursete tekkepõhjusi,
oskab:
• turseid hinnata ja dokumenteerida,
• võtta anamneesi,
• vahet teha primaarsel ja sekundaarsel lümödeemil,
• vajadusel saata teise erialaspetsialisti juurde.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• haige ja terve lümfisüsteemi tundmist,
• ödeemide tekkepõhjuste tundmist,
• ödeemide hindamise oskust,

KESKKOND
0,5 õn

1. Eesmärk
Anda õppijale teadmisi töökeskkonna tingimustest ja ümbritseva keskkonna üldistest mõjudest inimorganismile.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppe sisu
3.1 TÖÖKESKKOND. Hügieen. Üldised nõuded. Töövahendid. Tööruum ja nõuded ruumile. Ergonoomika.
3.2 KESKKOND. Füüsilise, sotsiaalse, majandusliku jne keskkonna mõjud tervisele ja heaolule. Arvutid, mobiiltelefonid, töödeldud toit, õhu saastatus, stress, unetus, ajavahe, päikesevalguse vähesus, finantsprobleemid, kehaline inaktiivsus, puhkus, hobid, kemikaalid, reostus, korduvad vigastused jne.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• töökeskkonna nõudeid,
• tööergonoomikat,
• ümbritseva keskkonna mõju inimorganismile ja heaolule,
5. Hindamine
Hinnatakse:
• töökeskkonna nõuete tundmist,
• tööergonoomika tundmist,
• ümbritseva keskkonna mõju tundmist inimorganismile.

ENAMLEVINUD LÜMFISÜSTEEMI HAIGUS-SEISUNDID
0,5 õn

1. Eesmärk
Õppimise eesmärk on omandada teadmisi enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisunditest, millega lümfiteraapia baasosa lõpetanud võivad töötada, samuti haigusseisundite iseärasustest ja ohtudest ja vastunäidustustest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lümfisüsteemi patofüsioloogia.

3. Õppesisu
3.1. HAIGUSSEISUNDID. Kroonilised haavandid, CVI, Ulcus cruris, lipödeemid, Morbus Sudeck, posttraumaatiline seisund, eel- ja postoperatiivne seisund, onkoloogilised, reumaatilised ja venoossed haigusseisundid, hematoomid, põletused, migreen, akne, psoriaas, halvatused jne. tekkepõhjused ja MLD ravivõimalused, skeemid.
3.2. RASEDUS. Turse tekkimise põhjused, riskid, raviskeemid.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• haiguste terminoloogiat,
• haiguste kulgu ja ohtusid, vastunäidustusi MLD-le
• rasedusaegse turse tekkemehhanisme ja ravivõimalusi,

5. Hindamine
Hinnatakse:
• terminoloogia õiget kasutamist,
• enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundite tundmist,
• näidustuste ja vastunäidustuste tundmist,
• rasedusaegse turse tekkepõhjuste ja riskide tundmist.

MANUAALNE LÜMFIDRENAAŽ (MLD)
1 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest, näidustustest ja vastunäidustustest, mõjust erinevatele organsüsteemidele, anamneesi kogumisest ning ohtudest, mis võivad kaasneda manuaalse lümfidrenaažiga.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia, lümfisüsteemi patofüsioloogia, enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid.

3. Õppesisu
3.1. SISSEJUHATUS. Ajalugu. Võtete spetsiifika, toime, eripära. Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. MLD näidustused ja vastunäidustused. Valu. Mõju erinevatele organsüsteemidele.
3.2. VÕTTED. Põhivõtted, erivõtted.
3.3. HINDAMINE. Kliendi hindamine, testimine, anamneesi kogumine, dokumenteerimine.
3.4. MLD. Praktiline teostamine erinevatel kehapiirkondadel. MLD vastavalt haigusseisunditele, skeemid. Raviskeemide koostamine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• MLD võtete spetsiifikat ja toimeid lümfisüsteemile ja teistele organsüsteemidele,
• MLD näidustusi ning vastunäidustusi,
Oskab:
• hinnata kliendi seisundit ja turseid,
• Koostada raviskeeme vastavalt kliendile ja haigusseisundile,
• Teostada MLD vajalikel kehapiirkondadel erinevatel klientidel,
• Vajadusel saata mõne muu eriala spetsialistile.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• MLD võtete spetsiifika ja toimete tundmist,
• MLD näidustuste ja vastunäidustuste tundmist,
• Tursete hindamise ja anamneesi kogumise oskust,
• Raviskeemide koostamise ja MLD teostamise oskust erinevatel kehapiirkondadel, erinevate näidustuste ja klientide korral.

FÜSIOTERAAPIA ALUSED
0,5 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad baasteadmisi lümfisüsteemi häirete ja tursetega klientide rehabilitatsiooni ja füsioteraapia võimalustest ja iseärasustest, abivahenditest, vesiravist ning tugisukkade kasutamise tähtsusest tursega kliendil.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lümfisüsteemi patofüsioloogia, enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid.

3. Õppesisu
3.1.REHABILITATSIOONI ALUSED. Eesmärgid. Iseärasused. Võimalused. Abivahendid, toetused. Seotud terapeudid, erialaliidud.
3.2.ERINEVAD FÜSIOTERAAPIA VÕIMALUSED. Liikumisravi. Aparaatne füsioteraapia. Vesiravi, -võimlemine. Abivahendid.
3.3. KOMPRESSIOONITERAAPIA. Sukad.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• erinevate füsioteraapia meetodite eesmärke,
• erinevate füsioterapeutiliste võimaluste kasutamist lähtuvalt probleemist,
• veeteraapia eesmärke ja vee mõju tursega patsiendile,
• aparaatse füsioteraapia võimalusi tursega patsientidel,
• abivahendeid, toetussüsteemi ja võimalusi,
• tugisukkade toimeid ja kasutamise võimalusi.
oskab:
• soovitada vajalikke abivahendeid,
• Soovitada füsioterapautilisi võimalusi, mida kombineerida MLD-ga,
• anda nõu patsiendile ja tema lähedastele.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• erinevate teraapiate tundmist,
• Rehabilitatsiooni võimaluste tundmist,
• vee omaduste tundmist,
• Tugisukkade toimete tundmist,
• Patsiendi nõustamise ja soovituste andmise oskust

PRAKTIKA
0,25 õn

1. Eesmärk
Praktikaga taotletakse, et õppijad kinnistavad õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi juhendajaga ja iseseisvalt erinevate klientidega ning kujundavad oma isikuomadusi ja hoiakuid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
• Võimalusel sõlmitud kahepoolsed lepingud praktikabaasidega või teha iseseisvalt dokumenteeritud praktikaid
• konfidentsiaalsuse leping,
• kehtiv tervisetõend,
• praktikajuhend,
• eelnevalt läbitud kõik lümfiterapeudi baasosa õppekava moodulid vähemalt rahuldavale hindele.

3. Õppesisu
3.1. Õppepraktika – Töökeskkonnaga tutvumine. Töökoha ettevalmistamine. Kliendi vastuvõtmine ja tema ravidokumentidega tutvumine. Anamneesi võtmine ja kliendi seisundi hindamine. Massaažiliigi ja adekvaatse teraapia valimine. Praktiline teostus. Tagasiside. Soovitused. Töö dokumenteerimine. Meeskonnatöö. 50% praktika koos juhendajaga, 50% iseseisev dokumenteeritud praktika.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• lümfimassaaži (MLD) alast töökeskkonda,
• oma võimeid valitud alal töötamiseks,
• võimalusi kutseoskuste arendamiseks;
oskab:
• omandatud teadmisi rakendada konkreetses töösituatsioonis,
• kasutada ja arendada praktilisi massaaži- ja teraapiaoskusi,
• arendada isikuomadusi ja hoiakuid.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• suhtlemise ja klienditeeninduse taset,
• kliendi seisundi hindamise oskust,
• praktilise massaaži ja teraapia valiku ja teostuse oskust.
Hinne kujuneb: praktika aruande (praktika mapp), praktikapoolse juhendaja antud hinnangu ja praktika seminari kaitsmise hindest.

LÕPUEKSAM
0,25 õn

1. Eesmärk
Lõpueksami eesmärk on, et õppijad demonstreerivad teoreetilises ja praktilises õppes omandatud teadmisi ja oskusi.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lõpueksami sooritamise eelduseks on kõigi lümfiterapeudi baasosa õppekavas ettenähtud teoreetiliste ja praktiliste moodulite ning praktika läbimine vähemalt rahuldavate tulemustega.

3. Õppesisu
3.1. TEOREETILINE TEST.
3.1.1. Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia;
3.1.2. Lümfisüsteemi patofüsioloogia;
3.1.3. Ödeemide patofüsioloogia;
3.1.4. Keskkond;
3.1.5. Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid;
3.1.6. Manuaalne lümfidrenaaž;
3.1.7. Rehabilitatsiooni alused;
3.1.8. Füsioteraapia võimalused;
3.1.9. Tugisukad;
3.2. PRAKTILINE ÜLESANNE..
3.2.1. Konkreetse situatsioonülesande lahendamine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomilisi ja füsioloogilisi iseärasusi;
• Lümfisüsteemi patofüsioloogiat ning tursete tekkepõhjusi;
• MLD näidustusi ja vastunäidustusi, ohtusid;
• Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundeid;
• Erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi tursetega patsientidel
• Töökeskkonna nõudeid ning ümbritseva keskkonna mõjusid inimorganismile;
oskab
• Turste hindamist ja dokumenteerimist, anamneesi kogumist;
• Iseseisvalt koostada vastavalt kliendile raviskeemi ning teostada MLD vastavalt näidustustele ja kliendile;
• Soovitada kliendile füsioterapeutilisi meetodeid, mida kombineerida MLD-ga.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• õppesisuga fikseeritud teoreetiliste teadmiste teadmist ja tundmist (kirjaliku testi vormis maksimaalselt 60% ulatuses),
• praktilise situatsiooniülesande sooritamise ja analüüsi oskust (60% ulatuses).

II TERAAPIAOSA
b) Põhiõpingute moodulid

LÜMFÖDEEMID
0,5 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi erinevate lümfödeemide tekkepõhjustest, mehhanismidest, hindamisest, ohtudest ja võimalikest komplikatsioonidest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lümfiterapeudi baasosa läbimine.

3. Õppesisu
3.1. PRIMAARSED LÜMFÖDEEMID. Anamnees, mõõtmised, dokumentatsioon. Põhjused. Hea- ja halvaloomulised lümfödeemid. Ohumärgid. Nahamuutused. Teraapiavõimalused. Staadiumid.
3.2. SEKUNDAARSED LÜMFÖDEEMID. Anamnees, mõõtmised, dokumentatisoon. Haigusseisundid. Põhjused. Barjäärid ja takistused lümfödeemile. Kasvajad ja kiiritatud piirkonnad. Nahamuutused. Malignoom. Komplikatsioonid. Armid. Palliatiivmeditsiin. Plastiline kirurgia. Ravimid.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• Primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemide tekkepõhjusi ja staadiumeid,
• Hea- ja halvaloomulisi lümfödeeme, nahamuutusi ja komplikatsioone,
• Kasutatavaid ravimeid.
Oskab:
• Hinnata ja vahet teha primaarsetel ja sekundaarsetel lümfödeemidel.
• Võtta anamneesi, hinnata ödeeme ja tulemusi dokumenteerida
• Hinnata kiiritatud piirkonda ja nahamuutusi.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• Primaarsete ja sekundaarsete, hea- ja halvaloomuliste lümfödeemide tundmist,
• Lümfödeemide staadiumite tundmist ja hindamisoskust,
• Anamneesi võtmise, ödeemide hindamise ja dokumenteerimise oskust,
• Komplikatsioonide tundmist,
• Kiirituspiirkondade ja nahamuutuste tundmist.

ONKOLOOGIA0,5 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi onkoloogilistest haigustest, tekkepõhjustest ja mehhanismidest ning ravivõimalustest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lümfödeemid.

3. Õppesisu
3.1. KASVAJAD. Hea- ja halvaloomulised kasvajad. Diagnoosimine. Ravivõimalused. Metastaasid. Haavandid. Armid. Prognoosid. Ravimid. Järelravi. Kiiritusravi ja kahjustused. Nahk.
3.2. PALLIATIIVMEDITSIIN.
3.3. TAASTAV KIRURGIA. Iluoperatsioonid. Traumadejärgsed operatsioonid. Põletused, nahasiirdamine. Rinnataastamine. Proteesid.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• Erinevaid onkoloogilisi haigusseisundeid,
• Kiiritusravi toimet, kahjustusi ning nahamuutusi,
• Ravi ja järelravi võimalusi,
• Taastava kirurgia võimalusi ja iseärasusi.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• onkoloogiliste haigusseisundite tundmist,
• kiiritusravi toimete tundmist,
• ravi ja järelravi võimaluste tundmist,
• taastava kirurgia võimaluste tundmist

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA JA NÕUSTAMINE
Praktika päevadel

1. Eesmärgid
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad suhtlemise spetsiifilised oskused haige ning tema lähedastega, eriti haigete iseärasusi arvestades ja oskavad neid rakendada igapäevases töös.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Suhtlemispsühholoogia põhiteadmised ja oskused

3. Õppesisu
3.1 Suhtlemisviisid ja –vormid.
3.2 Suhtlemise struktuur. Suhtlustasandid.
3.3 Hirmud suhtlemisel. Patsiendi hirmud, lähedaste hirmud.
3.4 Aktiivne kuulamine. Konfliktid, nende lahendamine ning ennetamine.
3.5 Suhtlemist soodustavad ja takistavad tegurid. Avatud ja suletud küsimused.
3.6 Turvaline õhkkond. Usaldus, professionaalsus.
3.7 Kehakeel.
3.8 Läbirääkimised.
3.9 Enesekehtestamine.
3.10 Suhtlemine haigega, sh motiveerimine ja julgustamine.
3.11 Nõustamise baasoskused.
3.12 Nõustamise erialaspetsiifika.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• suhtlemisviise, erinevaid suhtlemisvorme ja –tasandeid,
• kuidas luua turvalist ja usaldusväärset õhkkonda,
• kehakeele tähtsust,
• patsiendi ja lähedastega suhtlemise erinüansse,
oskab:
• aktiivselt suhelda,
• pidada läbirääkimisi,
• käituda professionaalselt,
• ennast kehtestada,
• ennetada konflikte või neid konstruktiivselt lahendada,
• patsienti ja tema lähedasi nõustada.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• kuulamisoskust,
• enesekehtestamisoskust,
• nõustamisoskust,
• patsiendile lähenemis- ja suhtlemisoskust,
• lähedastega suhtlemisoskust.

3.2. HÜGIEEN. Nahk, iseärasused. Nahakahjustused, hooldusvahendid, ravivõimalused. Ohud. Küüned. Seenhaigused. Põletikud. Naha ja küünte eest hoolitsemine.

MANUAALNE LÜMFIDRENAAŽ (MLD+KFT)
1 õn

1. Eesmärgid
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest teraapiliste näidustuste korral, samuti vastunäidustustest ning oskusi kasutada eriteraapia võtteid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lümfiterapeudi baasosa läbimine.

3. Õppesisu
3.1. MLD. Primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemide ravivõtted. Staadiumid, hindamine, mõõtmine. Kiirituspiirkonnad. Ühe- ja kahepoolsed lümfödeemid. Komplikatsioonid. Raviskeemid. Praktiseerimine. Palliatiivmeditsiin ja MLD. Surveravi. Hingamisteraapia. Patsiendi õpetus ise masseerima ja tursunud jäset siduma.
3.2. ERITERAAPIA VÕTTED.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• ühe ja kahepoolseid lümfödeeme,
• lümfödeemide ravivõtteid ja erivõtteid,
oskab:
• teostada manuaalset lümfidrenaaži sekundaarsete ja primaarsete lümfödeemide korral,
• hinnata ödeeme,
• koostada raviskeeme,
• nõustada patsienti ise teostama lümfidrenaaži.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• raviskeemide koostamise oskust,
• raviskeemide teostamise oskust,
• oskust nõustada/õpetada patsienti.

FÜSIOTERAAPIA
1 õn

1. Eesmärgid
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi ja oskusi lümfisüsteemi kahjustuste ja tursetega patsientide füsioteraapia võimalustest, liikumisravist, hingamisteraapiast, asend- ja kompressioonravist.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Füsioteraapia alused. Lümfödeemid.

3. Õppesisu
3.1. LIIKUMISRAVI. Võimlemine, vesiravi ja -võimlemine primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemidega. Seotud jäsemed. Asendravi. Külmaravi. Elektriravi. Hingamisteraapia, hingamisharjutused.
3.2. KOMPRESSIOONRAVI. Sukad. Sidumine. Aparaatne lümfimassaaž. Vastunäidustused ja näidustused. Piiravad tegurid. Vajadused ja soovitused. Tugisukad, surveklassid, mõõtmine. Sidumise tehnikad, nahahoolduse vajadus, polsterdamine. Sidumismaterjalid. Praktiseerimine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi,
• kompressioonravi võimalusi,
• tugisukkade surveklasse,
• sidumistehnikaid,
oskab:
• kasutada ja soovitada erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi,
• siduda erinevaid ödeeme erinevatel piirkondadel,
• nõustada patsienti tugisukkade kasutamisel.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• sidumisoskust erinevatel kehapiirkondadel,
• nõustamisoskust,
• erinevate füsioterapeutiliste võimaluste kasutamise oskust koos MLD-ga

PRAKTIKA patsientidel 2 päeva
1õn

1. Eesmärk
Praktikaga taotletakse, et õppijad kinnistavad õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi juhendajaga ja iseseisvalt erinevate klientidega ning kujundavad oma isikuomadusi ja hoiakuid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
• eelnevalt läbitud kõik lümfiterapeudi teraapiaosa õppekava moodulid vähemalt rahuldavale hindele.

3. Õppesisu
3.1. Õppepraktika – Töökeskkonnaga tutvumine. Töökoha ettevalmistamine. Kliendi vastuvõtmine ja tema ravidokumentidega tutvumine. Anamneesi võtmine ja kliendi seisundi hindamine. Massaažiliigi ja adekvaatse teraapia valimine. Praktiline teostus. Tagasiside. Soovitused. Töö dokumenteerimine. Meeskonnatöö. 50% praktika koos juhendajaga, 50% iseseisev dokumenteeritud praktika.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:
• lümfiteraapia alast töökeskkonda,
• oma võimeid valitud alal töötamiseks,
• võimalusi kutseoskuste arendamiseks;
oskab:
• omandatud teadmisi rakendada konkreetses töösituatsioonis,
• kasutada ja arendada praktilisi massaaži- ja teraapiaoskusi,
• arendada isikuomadusi ja hoiakuid.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• suhtlemise ja klienditeeninduse taset,
• kliendi seisundi hindamise oskust,
• praktilise massaaži ja teraapia valiku ja teostuse oskust.
Hinne kujuneb: praktika aruande (praktika mapp), praktikapoolse juhendaja antud hinnangu ja praktika seminari kaitsmise hindest.

LÕPUEKSAM
0,25 õn

1. Eesmärk
Lõpueksami eesmärk on, et õppijad demonstreerivad teoreetilises ja praktilises õppes omandatud teadmisi ja oskusi.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Lõpueksami sooritamise eelduseks on kõigi lümfiterapeudi teraapiaosa õppekavas ettenähtud teoreetiliste ja praktiliste moodulite ning praktika läbimine vähemalt rahuldavate tulemustega.

3. Õppesisu
3.1. TEOREETILINE TEST.
3.1.1. Lümfödeemid;
3.1.2. Onkoloogia ja teised lümfisüsteemi kahjustused ja haigusseisundid;
3.1.3. Suhtlemispsühholoogia ja nõustamine;
3.1.4. Toitumine;
3.1.5. Hügieen;
3.1.6. Manuaalne lümfidrenaaž ja eriteraapia võtted;
3.1.7. Kompressioonravi ja sidumine;
3.1.8. Füsioteraapia;
3.1.9. Kinesioloogiline teipimine.
3.2. PRAKTILINE ÜLESANNE..
3.2.1. Konkreetse situatsioonülesande lahendamine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• CDT/KFT näidustusi ja vastunäidustusi;
• Erinevate lümfödeemide tekkemehhanisme;
• Lümfisüsteemi kahjustusi ja onkoloogilisi haigusseisundeid
• Hügieeni tähtsust ödeemidega patsiendi puhul;
• Tervisliku toitumise tähtsust;
oskab
• suhtlemispsühholoogiat nõustamistasandil;
• hinnata erinevaid lümfödeeme, võtta anamneesi ning tulemusi dokumenteerida;
• iseseisvalt koostada vastavalt kliendile raviskeemi;
• kasutada CDT/KFT erinevate teraapianäidustuste korral;
• alandada ka lümfodünaamilisi ja lümfostaatilisi turseid;
• suhelda arstidega ja suunata klient vajadusel teise eriala spetsialisti juurde;
• turseid siduda ja soovitada ning kasutada ka teisi füsioterapeutilisi vahendeid;
• teostada kinesioloogilist teipimist.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• õppesisuga fikseeritud teoreetiliste teadmiste teadmist ja tundmist (kirjaliku testi vormis maksimaalselt 60% ulatuses),
• praktilise situatsiooniülesande sooritamise ja analüüsi oskust (60% ulatuses).