KINNITATUD Raili Raik Consult OÜ 18.12.2019.a. otsusega nr  2
I. ÕPPEKAVA NIMETUS:

EST: LÜMFITERAPEUT
ENG: LYMPH MASSAGE THERAPIST

II. ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja Taastusravi

III. ÕPPE EESMÄRK:

Lümfiterapeudi õppekava läbimine annab võimaluse töötada lümfiterapeudina.
Eesmärgiks on:
1)  valmistada ette heade teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega lümfiterapeute, kellel on vilumused ja hoiakud töötamiseks lümfiterapeudina ning eeldused ja soov edasiseks õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks.
2) anda koolitust vastavalt kutsestandardis esitatud nõuetele.
Koolituse lõpetajatel on võimalik omandada „Lümfiterapeudi” kutse ning tööle asuda haiglates, taastusravi ja rehabilitatsiooni kliinikutes, erapraksises, sanatooriumites ja teistes meditsiiniasutustes.
3) anda lümfiteraapia alased teadmised  Lümfiterapeut tase 6 kutseeksami sooritamiseks.

IV. ÕPIVÄLJUNDID:

Lümfiterapeudi kutsealase koolituse ülesanne on anda õpilasele sellised teoreetilised, praktilised, sotsiaal-kultuurilised teadmised ja oskused, et ta suudab:
1) rakendada lümfiteraapilisi teadmisi ja oskusi konkreetsete tööülesannete täitmisel;
2) sobitada lümfiterapeudi kutseoskusi uutes töösituatsioonides;
3) planeerida, teostada, hinnata, analüüsida ja arendada oma tööd;
4) väärtustada oma kutseala ja arendada oma kutseoskusi ja -hoiakuid;
5) teha eetilisi, seaduspäraseid ja õiglasi valikuid;
6) olla konfidentsiaalne;
7) suhtuda kaasinimestesse võrdväärselt;
8) kaasinimeste suhtes olla tolerantne ja empaatiavõimeline;
9) teha meeskonnatööd teiste kutsealade töötajatega.

V. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS:

Kutsestandard: Lümfiterapeut, tase 6

Täiskasvanute koolituse seadus

Klientide soovid, vajadused

Koolitajate ettepanekud

VI. SIHTGRUPP:

1) vähemalt keskharidusega isikud, kes on läbinud vajalikud eeldusained,
2) läbimisel või läbinud vähemalt massööri baaskoolituse,
3) massööri, füsioterapeudi või mõne muu meditsiini valdkonna kutsetunnistuse olemasolu,
4) füsioterapeutilise, kehakultuurilise ja meditsiinilise haridusega isikud, kes on läbinud vajalikud eeldusained.

VII. ÕPPEKEEL:

eesti

VIII. ÕPPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

Eeldusained: anatoomia, füsioloogia, haigused
Haridus: vähemalt keskharidus

IX. ÕPPE KOGUMAHT: 320h (I baasosa moodul 120h ja teraapiaosa moodul 200h)

Auditoorne: 90 h       Praktiline:   76 h       Iseseisev töö:154 h

LÜMFITERAPEUDI ÕPPEKAVA JAOTUS

 

 1. Õppekava struktuur
Nr. Moodulid õn h T (h) PT (h) IT (h) A/MA
I BAASOSA (MLD)        
1. PÕHIÕPINGUTE MOODULID        
1.1. Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia, füsioloogia. 0,5 20 8 12 A
1.2. Lümfisüsteemi patofüsioloogia:

 • Ödeemide patofüsioloogia
0,5 20 8 12 A
1.3. Keskkond 0,25 10 8 2 A
1.4. Manuaalne lümfidrenaaž (MLD)

 • Põhivõtted
 • Eri-teraapia võtted
1,0 40 4 20 16 A
1.5. Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid ja raviskeemid (lümfodünaamilised tursed) 0,25 10 8 2 A
1.6. Füsioteraapia alused:

 • Rehabilitatsiooni alused;
 • Erinevad füsioteraapia võimalused;
 • Kompressiooniteraapia;
0,25 10 6 4 A
1.7. BAASOSA LÕPUARVESTUS 0,25 10 4 6   A
         
  KOKKU 3 120 44 26 50 A
II TERAAPIAOSA (CDT/KFT)            
2. PÕHIÕPINGUTE MOODULID            
2.1. Lümfödeemid 1 40 8 32 A
2.2. Onkoloogia 0,5 20 4 16 A
2.3. Psühholoogia

 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamine
0,25 10 2 2 6 A
2.4. Toitumine, hügieen, nahahooldus 0,5 20 8 4 8 A
2.5. Manuaalne lümfidrenaaž

 • Eriteraapia, lümfödeemide võtted, hingamisravi
 • Raviskeemid
1 40 8 10 22 A
2.6. Füsioteraapia

 • Liikumisravi
 • Kompressioonravi
0,5 20 8 8 4 A
2.7. Kinesioloogiline teipimine lümfiteraapias 0,5 20 4 4 12 A
2.8. PRAKTIKA 0,5 20 16 4 A
2.9. LÕPUARVESTUS 0,25 10 4 6 A
KOKKU 4,5 200 46 50 104
KÕIK KOKKU 7,5 320 90 76 154

Kasutatud lühendid: õn – õppenädal; h – tunnid; T – teoreetiline tund; PT – praktiline tund; IT – iseseisev töö; A – arvestus; MLD – manuaalne lümfidrenaaž, CDT – Complete Decongestive Therapy, KFT – Kompleksne Füüsikaline Teraapia

 1. ÕPPE SISU:

I BAASOSA

 1. a) Põhiõpingute moodulid

1.1 VERERINGE- JA LÜMFISÜSTEEMI ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA

 1. Eesmärk

Õppimise eesmärk on omandada teadmisi inimese vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomiast ja füsioloogiast, iseärasustest, talitlusest.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Inimese anatoomia ja füsioloogia tundmine.

 1. Õppesisu

3.1. VERERINGESÜSTEEM. Veri, vereloome, vererakud, verevalgud. Ainevahetus. Vereringe struktuur – arterid, veenid, kapillaarid jne. Vereplasma. Südame ja kopsu vereringe süsteem.

3.2. LÜMFISÜSTEEM. Lümf, rakud, lümfivedelik, chylus, Cisterna Chyli, Appendix, interstiitsium, Starlingi tasakaal. Sidekude. Lümfisüsteemi talitlus, lümfiteede ja –sõlmede ehitus, topograafia.  Lümfoidkoed, -organid.

3.3. HOMÖOSTAAS. Vereringed. Aktiivne transport, lümfisüsteemi tähtsus. Molekulid, osmoos, diffusioon, filtratsioon.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • anatoomilist terminoloogiat,
 • vere- ja lümfisüsteemi füsioloogia omapära,
 • lümfisüsteemi strukruuri ja talitluse mehhanisme,
 • lümfisõlmede paiknemist,
 • vere- ja lümfisüsteemi seost ja homöostaasi.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • õppematerjali arusaamist ja omandamist,
 • lümfisüsteemi struktuuri ja funktsiooni arusaamist,
 • oskust kasutada õiget terminoloogiat.

1.2.LÜMFISÜSTEEMI  PATOFÜSIOLOOGIA

 1. Eesmärk

Anda õppijale teadmisi lümfisüsteemi patoloogilistest nähtudest, ödeemide tekkepõhjustest, hindamismehhanismidest.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia.

 1. Õppe sisu

3.1 LÜMFISÜSTEEMI PATOFÜSIOLOOGIA. Lümfaatiline immuunpuudulikkus. Organismi reaktsioon lümfostaasile, tekkepõhjused. Primaarsed ja sekundaarsed lümfödeemid. Lümfodünaamilised ja lümfostaatilised ödeemid.

3.2 ÖDEEMIDE PATOFÜSIOLOOGIA. Ödeemide jaotus, tekkepõhjused, hindamine, mõõtmine, dokumentatsioon. Anamneesi kogumine. Krooniline venoosne puudulikkus. Staadiumid.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • lümfisüsteemi patofüsioloogiat,
 • tursete tekkepõhjusi,

oskab:

 • turseid hinnata ja dokumenteerida,
 • võtta anamneesi,
 • vahet teha primaarsel ja sekundaarsel lümödeemil,
 • vajadusel saata teise erialaspetsialisti juurde.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • haige ja terve lümfisüsteemi tundmist,
 • ödeemide tekkepõhjuste tundmist,
 • ödeemide hindamise oskust,

1.3.KESKKOND

 1. Eesmärk

Anda õppijale teadmisi töökeskkonna tingimustest ja ümbritseva keskkonna üldistest mõjudest inimorganismile.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

 1. Õppe sisu

3.1 TÖÖKESKKOND. Hügieen. Üldised nõuded. Töövahendid. Tööruum ja nõuded ruumile. Ergonoomika.

3.2 KESKKOND. Füüsilise, sotsiaalse, majandusliku jne keskkonna mõjud tervisele ja heaolule. Arvutid, mobiiltelefonid, töödeldud toit, õhu saastatus, stress, unetus, ajavahe, päikesevalguse vähesus, finantsprobleemid, kehaline inaktiivsus, puhkus, hobid, kemikaalid, reostus, korduvad vigastused jne.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • töökeskkonna nõudeid,
 • tööergonoomikat,
 • ümbritseva keskkonna mõju inimorganismile ja heaolule,
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • töökeskkonna nõuete tundmist,
 • tööergonoomika tundmist,
 • ümbritseva keskkonna mõju tundmist inimorganismile.

1.4.MANUAALNE LÜMFIDRENAAŽ (MLD)

 1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest, näidustustest ja vastunäidustustest, mõjust erinevatele organsüsteemidele, anamneesi kogumisest ning ohtudest, mis võivad kaasneda manuaalse lümfidrenaažiga.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia, lümfisüsteemi patofüsioloogia, enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid.

 1. Õppesisu

3.1. SISSEJUHATUS. Ajalugu. Võtete spetsiifika, toime, eripära. Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. MLD näidustused ja vastunäidustused. Valu. Mõju erinevatele organsüsteemidele.

3.2. VÕTTED. Põhivõtted, eri-teraapiavõtted.

3.3. HINDAMINE. Kliendi hindamine, testimine, anamneesi kogumine, dokumenteerimine.

3.4. MLD. Praktiline teostamine erinevatel kehapiirkondadel. MLD vastavalt haigusseisunditele, skeemid. Raviskeemide koostamine.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • MLD võtete spetsiifikat ja toimeid lümfisüsteemile ja teistele organsüsteemidele,
 • MLD näidustusi ning vastunäidustusi,

Oskab:

 • hinnata kliendi seisundit ja turseid,
 • Koostada raviskeeme vastavalt kliendile ja haigusseisundile,
 • Teostada MLD vajalikel kehapiirkondadel erinevatel klientidel,
 • Vajadusel saata mõne muu eriala spetsialistile.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • MLD võtete spetsiifika ja toimete tundmist,
 • MLD näidustuste ja vastunäidustuste tundmist,
 • Tursete hindamise ja anamneesi kogumise oskust,
 • Raviskeemide koostamise ja MLD teostamise oskust erinevatel kehapiirkondadel, erinevate näidustuste ja klientide korral.

1.5.ENAMLEVINUD LÜMFISÜSTEEMI HAIGUS-SEISUNDID  JA RAVISKEEMID

 1. Eesmärk

Õppimise eesmärk on omandada teadmisi enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisunditest, millega lümfiteraapia baasosa lõpetanud võivad töötada,  samuti haigusseisundite iseärasustest ja ohtudest ja vastunäidustustest.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfisüsteemi patofüsioloogia.

 1. Õppesisu

3.1. HAIGUSSEISUNDID. Kroonilised haavandid, CVI, Ulcus cruris, lipödeemid, Morbus Sudeck, posttraumaatiline seisund, eel- ja postoperatiivne seisund, onkoloogilised, reumaatilised ja venoossed haigusseisundid, hematoomid, põletused, migreen, akne, psoriaas, halvatused jne. tekkepõhjused ja MLD ravivõimalused, skeemid.

3.2. RASEDUS. Turse tekkimise põhjused, riskid, raviskeemid.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • haiguste terminoloogiat,
 • haiguste kulgu ja ohtusid, vastunäidustusi MLD-le
 • rasedusaegse turse tekkemehhanisme ja ravivõimalusi,
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • terminoloogia õiget kasutamist,
 • enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundite tundmist,
 • näidustuste ja vastunäidustuste tundmist,
 • rasedusaegse turse tekkepõhjuste ja riskide tundmist.

1.6.FÜSIOTERAAPIA ALUSED

 1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad baasteadmisi lümfisüsteemi häirete ja tursetega klientide rehabilitatsiooni ja  füsioteraapia võimalustest ja iseärasustest, abivahenditest, vesiravist ning kompressioonriiete kasutamise tähtsusest tursega kliendil.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfisüsteemi patofüsioloogia, enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid.

 1. Õppesisu

3.1.REHABILITATSIOONI ALUSED. Eesmärgid. Iseärasused. Võimalused. Abivahendid, toetused. Seotud terapeudid, erialaliidud.

3.2.ERINEVAD FÜSIOTERAAPIA VÕIMALUSED. Liikumisravi. Aparaatne füsioteraapia. Vesiravi, -võimlemine. Abivahendid.

3.3. KOMPRESSIOONITERAAPIA. Kompressioonsukad, kompressioonriided.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • erinevate füsioteraapia meetodite eesmärke,
 • erinevate füsioterapeutiliste võimaluste kasutamist lähtuvalt probleemist,
 • veeteraapia eesmärke ja vee mõju tursega patsiendile,
 • aparaatse füsioteraapia võimalusi tursega patsientidel,
 • abivahendeid, toetussüsteemi ja võimalusi,
 • kompressioonriiete toimeid ja kasutamise võimalusi.

oskab:

 • soovitada vajalikke abivahendeid,
 • Soovitada füsioterapautilisi võimalusi, mida kombineerida MLD-ga,
 • anda nõu patsiendile ja tema lähedastele.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • erinevate teraapiate tundmist,
 • rehabilitatsiooni võimaluste tundmist,
 • vee omaduste tundmist,
 • kompressioonriiete toimete tundmist,
 • patsiendi nõustamise ja soovituste andmise oskust

1.7.LÕPUARVESTUS (I BAASOSA MOODUL)

 1. Eesmärk

Lõpuarvestuse eesmärk on, et õppijad demonstreerivad teoreetilises ja praktilises õppes omandatud teadmisi ja oskusi.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lõpuarvestuse sooritamise eelduseks on kõigi lümfiterapeudi baasosa õppekavas ettenähtud teoreetiliste iseseisvate tööde ja praktiliste moodulite ning praktika osade läbimine.

 1. Õppesisu

3.1.        TEOREETILINE TEST.

3.1.1.     Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia;

3.1.2.     Lümfisüsteemi patofüsioloogia;

3.1.3.     Ödeemide patofüsioloogia;

3.1.4.     Keskkond;

3.1.5.     Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid;

3.1.6.     Manuaalne lümfidrenaaž;

3.1.7.     Rehabilitatsiooni alused;

3.1.8.     Füsioteraapia võimalused;

3.1.9.     Kompressioonriided;

3.2.        PRAKTILINE ÜLESANNE..

3.2.1.     Konkreetse situatsioonülesande lahendamine või üldise MLD teostamine.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

 • Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomilisi ja füsioloogilisi iseärasusi;
 • Lümfisüsteemi patofüsioloogiat ning tursete tekkepõhjusi;
 • MLD näidustusi ja vastunäidustusi, ohtusid;
 • Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundeid;
 • Erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi tursetega patsientidel
 • Töökeskkonna nõudeid ning ümbritseva keskkonna mõjusid inimorganismile;

oskab

 • Turste hindamist ja dokumenteerimist, anamneesi kogumist;
 • Iseseisvalt koostada vastavalt kliendile raviskeemi ning teostada MLD vastavalt näidustustele ja kliendile;
 • Soovitada kliendile füsioterapeutilisi meetodeid, mida kombineerida MLD-ga.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • õppesisuga fikseeritud teoreetiliste teadmiste teadmist ja tundmist (kirjaliku testi vormis maksimaalselt 60% ulatuses),
 • praktilise situatsiooniülesande sooritamise ja analüüsi oskust (60% ulatuses).

Iseseisvad tööd (kirjalikud):

 1. Koostada infoleht kliendile teemal: Mis on lümfimassaaž?
 2. Referaat teemal: valida üks haigusseisund, mis on seotud tursetega ja kirjeldada.
 3. Koostada lümfimassaaži anamneesileht kliendile-patsiendile

II TERAAPIAOSA

 1. b) Põhiõpingute moodulid

2.1.LÜMFÖDEEMID

 1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi erinevate lümfödeemide tekkepõhjustest, mehhanismidest, hindamisest, ohtudest ja võimalikest komplikatsioonidest.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfiterapeudi baasosa läbimine.

 1. Õppesisu

3.1. PRIMAARSED LÜMFÖDEEMID. Anamnees, mõõtmised, dokumentatsioon. Põhjused. Hea- ja halvaloomulised lümfödeemid. Ohumärgid. Nahamuutused. Teraapiavõimalused. Staadiumid.

3.2. SEKUNDAARSED LÜMFÖDEEMID. Anamnees, mõõtmised, dokumentatisoon. Haigusseisundid. Põhjused. Barjäärid ja takistused lümfödeemile. Kasvajad ja kiiritatud piirkonnad. Nahamuutused. Malignoom. Komplikatsioonid. Armid. Palliatiivmeditsiin. Plastiline kirurgia. Ravimid.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • Primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemide tekkepõhjusi ja staadiumeid,
 • Hea- ja halvaloomulisi lümfödeeme, nahamuutusi ja komplikatsioone,
 • Kasutatavaid ravimeid.

Oskab:

 • Hinnata ja vahet teha primaarsetel ja sekundaarsetel lümfödeemidel.
 • Võtta anamneesi, hinnata ödeeme ja tulemusi dokumenteerida
 • Hinnata kiiritatud piirkonda ja nahamuutusi.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • Primaarsete ja sekundaarsete, hea- ja halvaloomuliste lümfödeemide tundmist,
 • Lümfödeemide staadiumite tundmist ja hindamisoskust,
 • Anamneesi võtmise, ödeemide hindamise ja dokumenteerimise oskust,
 • Komplikatsioonide tundmist,
 • Kiirituspiirkondade ja nahamuutuste tundmist.

2.2.ONKOLOOGIA

 1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi onkoloogilistest haigustest, tekkepõhjustest ja mehhanismidest ning ravivõimalustest.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfödeemid.

 1. Õppesisu

3.1. KASVAJAD. Hea- ja halvaloomulised kasvajad. Diagnoosimine. Ravivõimalused. Metastaasid. Haavandid. Armid. Prognoosid. Ravimid. Järelravi. Kiiritusravi ja kahjustused. Nahk.

3.2. PALLIATIIVMEDITSIIN.

3.3. TAASTAV KIRURGIA. Iluoperatsioonid. Traumadejärgsed operatsioonid. Põletused, nahasiirdamine. Rinnataastamine. Proteesid.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • Erinevaid onkoloogilisi haigusseisundeid,
 • Kiiritusravi toimet, kahjustusi ning nahamuutusi,
 • Ravi ja järelravi võimalusi,
 • Taastava kirurgia võimalusi ja iseärasusi.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • onkoloogiliste haigusseisundite tundmist,
 • kiiritusravi toimete tundmist,
 • ravi ja järelravi võimaluste tundmist,
 • taastava kirurgia võimaluste tundmist

 

2.3.SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA JA NÕUSTAMINE

 1. Eesmärgid

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad suhtlemise spetsiifilised oskused haige ning tema lähedastega, eriti haigete iseärasusi arvestades ja oskavad neid rakendada igapäevases töös.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Suhtlemispsühholoogia põhiteadmised ja oskused

 1. Õppesisu

3.1 Suhtlemisviisid ja –vormid.

3.2 Suhtlemise struktuur. Suhtlustasandid.

3.3 Hirmud suhtlemisel. Patsiendi hirmud, lähedaste hirmud.

3.4 Aktiivne kuulamine. Konfliktid, nende lahendamine ning ennetamine.

3.5 Suhtlemist soodustavad ja takistavad tegurid. Avatud ja suletud küsimused.

3.6 Turvaline õhkkond. Usaldus, professionaalsus.

3.7 Kehakeel.

3.8 Läbirääkimised.

3.9 Enesekehtestamine.

3.10       Suhtlemine haigega, sh motiveerimine ja julgustamine.

3.11       Nõustamise baasoskused.

3.12       Nõustamise erialaspetsiifika.

3.13       Suhtlemisoskuste praktiline harjutamine, videotreening.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane  teab ja tunneb:

 • suhtlemisviise, erinevaid suhtlemisvorme ja –tasandeid,
 • kuidas luua turvalist ja usaldusväärset õhkkonda,
 • kehakeele tähtsust,
 • patsiendi ja lähedastega suhtlemise erinüansse,

oskab:

 • aktiivselt suhelda,
 • pidada läbirääkimisi,
 • käituda professionaalselt,
 • ennast kehtestada,
 • ennetada konflikte või neid konstruktiivselt lahendada,
 • patsienti ja tema lähedasi nõustada.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • kuulamisoskust,
 • enesekehtestamisoskust,
 • nõustamisoskust,
 • patsiendile lähenemis- ja suhtlemisoskust,
 • lähedastega suhtlemisoskust.

2.4.TOITUMINE, HÜGIEEN, NAHAHOOLDUS

 1. Eesmärgid

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi tervisliku toitumise tähtsusest ja naha ning hügieeni eest hoolitsemisest seoses lümfisüsteemi haiguse tagajärjel tekkida võivate komplikatsioonidega.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfödeemid.

 1. Õppesisu

3.1. TOITUMINE. Valgud, süsivesikud, rasvad. Kalorid. Normid. Dieedid. Toitumine kui teraapia osa.

3.2. HÜGIEEN JA NAHAHOOLDUS. Nahk, iseärasused. Nahakahjustused, hooldusvahendid, ravivõimalused. Ohud. Küüned. Seenhaigused. Põletikud. Naha ja küünte eest hoolitsemine.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane  teab ja tunneb:

 • tervisliku toitumise tähtsust ja võimalusi,
 • hügieeni tähtsust ja lümfisüsteemi haigustega kaasuvaid nahakahjustusi,
 • erinevaid nahahooldusvahendeid ja võimalusi,
 • erinevaid ohte,
 • kuidas hoolitseda naha ja küünte eest, et vältida kahjustuste süvenemist, uute tekkimist ja vigastuste võimalust,

oskab:

 • klienti nõustada.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • tervisliku toitumise võimaluste tundmist,
 • nahakahjustuste ja hügieeni tähtsuse tundmist,
 • erinevate ohtude tundmist seoses naha ja hügieeni eest hoolitsemise/mitte hoolitsemisega,
 • naha ja küünte eest hoolitsemise võimaluste tundmist,
 • kliendi nõustamise oskust.

 

2.5.MANUAALNE LÜMFIDRENAAŽ

 1. Eesmärgid

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest teraapiliste näidustuste korral, samuti vastunäidustustest ning oskusi kasutada eriteraapia võtteid.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfiterapeudi baasosa läbimine.

 1. Õppesisu

3.1. MLD. Primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemide ravivõtted. Staadiumid, hindamine, mõõtmine. Kiirituspiirkonnad. Ühe- ja kahepoolsed lümfödeemid. Komplikatsioonid. Raviskeemid. Praktiseerimine. Palliatiivmeditsiin ja MLD. Surveravi. Hingamisteraapia. Patsiendi õpetus ise masseerima ja tursunud jäset siduma.

3.2. ERITERAAPIA VÕTTED.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane  teab ja tunneb:

 • ühe ja kahepoolseid lümfödeeme,
 • lümfödeemide ravivõtteid ja erivõtteid,

oskab:

 • teostada manuaalset lümfidrenaaži sekundaarsete ja primaarsete lümfödeemide korral,
 • hinnata ödeeme,
 • koostada raviskeeme,
 • nõustada patsienti ise teostama lümfidrenaaži.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • raviskeemide koostamise oskust,
 • raviskeemide teostamise oskust,
 • oskust nõustada/õpetada patsienti.

2.6.FÜSIOTERAAPIA

 1. Eesmärgid

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi ja oskusi lümfisüsteemi kahjustuste ja tursetega patsientide füsioteraapia võimalustest, liikumisravist, hingamisteraapiast, asend- ja kompressioonravist.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Füsioteraapia alused. Lümfödeemid.

 1. Õppesisu

3.1. LIIKUMISRAVI. Võimlemine, vesiravi ja -võimlemine primaarsete ja sekundaarsete lümfödeemidega. Seotud jäsemed. Asendravi. Külmaravi. Elektriravi. Hingamisteraapia, hingamisharjutused.

3.2. KOMPRESSIOONRAVI. Sukad. Sidumine. Aparaatne lümfimassaaž. Vastunäidustused ja näidustused. Piiravad tegurid. Vajadused ja soovitused.Kompressioonsukad, surveklassid, mõõtmine. Sidumise tehnikad, nahahoolduse vajadus, polsterdamine. Sidumismaterjalid. Praktiseerimine.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane  teab ja tunneb:

 • erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi,
 • kompressioonravi võimalusi,
 • kompressioonriiete surveklasse,
 • sidumistehnikaid,

oskab:

 • kasutada ja soovitada erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi,
 • siduda erinevaid ödeeme erinevatel piirkondadel,
 • nõustada patsientie kompressioonriiete kasutamisel.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • sidumisoskust erinevatel kehapiirkondadel,
 • nõustamisoskust,
 • erinevate füsioterapeutiliste võimaluste kasutamise oskust koos MLD-ga

2.7.KINESIOLOOGILINE TEIPIMINE LÜMFITERAAPIAS

 1. Eesmärgid

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad kinesioloogilise teipimise põhitõed ja võimalused lümfödeemidega patsientide teraapias.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lümfisüsteemi anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia. Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid.

 1. Õppesisu

3.1. KINESIOLOOGILINE TEIPIMINE. Ajalugu, teip, tehnikad. Põhitõed. Erinevad haigusseisundid ja ödeemid lümfoloogias. Trauma ja operatsioonide järgsed seisundid. Teipimise skeemid, põhimõtted. Armid, fibroosid, haavandid. Ohud. Näidustused ja vastunäidustused.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane  teab ja tunneb:

 • kinesioloogiliste teipimise põhitõdesid,
 • kineisoloogilise teipimise võimalusi lümfiteraapias,
 • vastunäidustusi teipimisel.

oskab:

 • kasutada erinevaid teipimisetehnikaid,
 • teipida erinevate lümfisüsteemi haigusseisundite korral,
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • Kinesioloogiliste teipimise põhitõdede ja tehnikate tundmist,
 • Teipimise oskust erinevate lümfisüsteemi haigusseisundite ja tursete korral.

2.8.PRAKTIKA

 1. Eesmärk

Praktikaga taotletakse, et õppijad kinnistavad õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi juhendajaga ja iseseisvalt erinevate klientidega ning kujundavad oma isikuomadusi ja hoiakuid.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks
 • sõlmitud kahepoolsed lepingud praktikabaasidega,
 • konfidentsiaalsuse leping,
 • kehtiv tervisetõend,
 • praktikajuhend,
 • eelnevalt läbitud kõik lümfiterapeudi teraapiaosa õppekava moodulid.
 1. Õppesisu

3.1. Õppepraktika – Töökeskkonnaga tutvumine. Töökoha ettevalmistamine. Kliendi vastuvõtmine ja tema ravidokumentidega tutvumine. Anamneesi võtmine ja kliendi seisundi hindamine. Massaažiliigi ja adekvaatse teraapia valimine. Praktiline teostus. Tagasiside. Soovitused. Töö dokumenteerimine. Meeskonnatöö. 50% praktika koos juhendajaga, 50% iseseisev dokumenteeritud praktika.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimisel õpilane teab ja tunneb:

 • lümfiteraapia alast töökeskkonda,
 • oma võimeid valitud alal töötamiseks,
 • võimalusi kutseoskuste arendamiseks;

oskab:

 • omandatud teadmisi rakendada konkreetses töösituatsioonis,
 • kasutada ja arendada praktilisi massaaži- ja teraapiaoskusi,
 • arendada isikuomadusi ja hoiakuid.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • suhtlemise ja klienditeeninduse taset,
 • kliendi seisundi hindamise oskust,
 • praktilise massaaži ja teraapia valiku ja teostuse oskust.

2.9.TERAAPIAOSA MOODULI LÕPUARVESTUS

 1. Eesmärk

Lõpueksami eesmärk on, et õppijad demonstreerivad teoreetilises ja praktilises õppes omandatud teadmisi ja oskusi.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Lõpueksami sooritamise eelduseks on kõigi lümfiterapeudi baasosa ja teraapiaosa õppekavas ettenähtud teoreetiliste ja praktiliste moodulite ning praktika läbimine.

 1. Õppesisu

3.1.        TEOREETILINE TEST.

3.1.1.     Lümfödeemid;

3.1.2.     Onkoloogia ja teised lümfisüsteemi kahjustused ja haigusseisundid;

3.1.3.     Suhtlemispsühholoogia ja nõustamine;

3.1.4.     Toitumine;

3.1.5.     Hügieen; Nahahooldus

3.1.6.     Manuaalne lümfidrenaaž ja eriteraapia võtted;

3.1.7.     Kompressioonravi ja sidumine;

3.1.8.     Füsioteraapia;

3.1.9.     Kinesioloogiline teipimine.

3.2.        PRAKTILINE ÜLESANNE..

3.2.1.     Konkreetse situatsioonülesande lahendamine.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

 • CDT/KFT näidustusi ja vastunäidustusi;
 • Erinevate lümfödeemide tekkemehhanisme;
 • Lümfisüsteemi kahjustusi ja onkoloogilisi haigusseisundeid
 • Hügieeni ja nahahoolduse tähtsust ödeemidega patsiendi puhul;
 • Tervisliku toitumise tähtsust;

oskab

 • suhtlemispsühholoogiat nõustamistasandil;
 • hinnata erinevaid lümfödeeme, võtta anamneesi ning tulemusi dokumenteerida;
 • iseseisvalt koostada vastavalt kliendile raviskeemi;
 • kasutada CDT/KFT erinevate teraapianäidustuste korral;
 • alandada ka lümfodünaamilisi ja lümfostaatilisi turseid;
 • suhelda arstidega ja suunata klient vajadusel teise eriala spetsialisti juurde;
 • turseid siduda ja soovitada ning kasutada ka teisi füsioterapeutilisi vahendeid;
 • teostada kinesioloogilist teipimist.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • õppesisuga fikseeritud teoreetiliste teadmiste teadmist ja tundmist (kirjaliku testi vormis maksimaalselt 70% ulatuses),
 • praktilise situatsiooniülesande sooritamise ja analüüsi oskust (70% ulatuses).

Iseseisvad tööd (kirjalikud):

 1. Referaat: valida üks onkoloogiline haigusseisund
 2. Referaat: onkoloogiliste haiguste raviviisid (keemia, kiiritus, hormoonravi jne)
 3. Täita koolitaja poolt antud kodused tööd (nt tabelid)
 1. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

1) koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikus õppekeskkonnas, mis vastavad tervisekaitse, töö- ja tuleohutuse nõuetele.

2) koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3) õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet sihtgrupi vajadustele.

4) praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegsed õppevahendid, inventar.

 • ÕPPEMEETOD:

Loeng, rühmatöö, aktiivõpe, harjutused, iseseisev töö, probleemipõhine õpe, ülesannete lahendamine, juhtumi analüüs, diskussioon, praktilised harjutused.

 • NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 Täienduskoolituse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi.

1) Tunnistus väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.

2) Tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud.

Tunnistusele kantakse:

1) koolituse lõpetaja nimi ja isikukood;

2) kooli nimi ja registreerimisnumber;

3) õppekava nimetus;

4) koolituse maht akadeemilistes tundides;

5) saavutatud õpiväljundid ja nende saavutamise tõendamiseks kasutatud hindamismeetodid ja hindamise tulemused;

6) koolitaja(te) nimed;

7) tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

8) tunnistuse registreerimisnumber.

Tõendile kantakse punktis 1 -4) ja 6)-8) loetletud andmed.

Tunnistused ja tõendid allkirjastatakse koolipidaja poolt määratud töötaja/töötajate poolt.

Tunnistuste ja tõendite arvestamise aluseks on õppijate ja õpitulemuste register.

Tunnistused ja tõendid väljastatakse, allkirjastatakse ja registreeritakse Raili Raiki poolt.

 • KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS:

1) kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 2 aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas,

2) info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus,

3) õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus,

4) õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus,

5) hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus,

6) enesetäiendamine ja arengule orienteeritud.